Καλλιέργεια Βλαστοκύστης και Eμβρυομεταφορά

Για να επιλέξουμε τα καλύτερα έμβρυα χρησιμοποιούμε μεταφορά βλαστοκύστης (εμβρυομεταφορά 5ης ή 6ης μέρας).

Για να επιλέξουμε τα καλύτερα έμβρυα χρησιμοποιούμε μεταφορά βλαστοκύστης (εμβρυομεταφορά 5ης ή 6ης μέρας). Τα έμβρυα καλλιεργούνται στον επωαστήρα μέχρι να φτάσουν το αναπτυξιακό στάδιο βλαστοκύστης και ακολούθως μεταφέρονται στη μήτρα.  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η μέθοδος αυτή συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρά από μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων (σε ασθενείς με καλή πρόγνωση ή σε ασθενείς που επιθυμούν να μεταφέρουν μόνο ένα έμβρυο).  Εν συντομία, η μεταφορά βλαστοκύστης δεν ενδείκνυται για όλους και στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι χειρότερη από μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Στο ‘Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος’ ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικάνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM), τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της.

Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω τα κυριότερα σημεία που αναφέρονται στην έκθεση της Επιτροπής ASRM:

  1. Στους ασθενείς με ”καλή πρόγνωση”, τα ποσοστά γεννήσεων μετά από μεταφορά βλαστοκύστης είναι πιο αυξημένα σε σχέση με αυτά που προκύπτουν από μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων. Η μεταφορά πολλαπλών βλαστοκύστεων καταλήγει σε ένα υψηλό ποσοστό πολλαπλής κύησης.
  2. Στους ασθενείς με ”κακή πρόγνωση”, η μεταφορά βλαστοκύστης δεν έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αύξηση των ποσοστών γεννήσεων σε σύγκριση με τη μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων. Ωστόσο, σε αυτούς τους πληθυσμούς υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος τα έμβρυα να μην προχωρήσουν στο στάδιο βλαστοκύστης με αποτέλεσμα να προκύψουν λιγότερα ή και καθόλου έμβρυα διαθέσιμα για μεταφορά.
  3. Η εκτεταμένη καλλιέργεια εμβρύων καταλήγει σε λιγότερα πλεονάζοντα έμβρυα για κρυοσυντήρηση.
  4. Η καλλιέργεια βλαστοκύστεων μπορεί να συνδέεται με μια μικρή αύξηση κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων σε νεογνά, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμη.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

  1. Ασθενείς με “καλή πρόγνωση” ορίζονται ως ασθενείς ≤35 ετών, με ≥10 ωοθυλάκια, ≥12mm την ημέρα της ένεσης hCG, κανονική ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH), Οιστραδιόλη, όχι περισσότερο από ένα προηγούμενο ανεπιτυχή κύκλο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF)/εμβρυομεταφοράς, και καλή ποιότητα εμβρύων.
  2. Ασθενείς με “κακή πρόγνωση” ορίζονται ως ασθενείς >35 ετών με πάνω από μια προηγούμενη ανεπιτυχή προσπάθεια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης/εμβρυομεταφοράς, αυξημένα επίπεδα FSH την 3η ημέρα του κύκλου και μέτρια ή κακή ποιότητα εμβρύων.