Διατήρηση Γονιμότητας

Μόνιμη Φύλαξη

Α. Σε περίπτωση που οι σύντροφοι των ασθενών που κάνουν Εξωσωματική Γονιμοποίηση δεν μπορούν να βρίσκονται στο Κέντρο μας τη μέρα της ωοληψίας για να δώσει φρέσκο δείγμα, το σπέρμα τους μπορεί να κρυοσυντηρηθεί από πριν και όταν χρειαστεί να ξεπαγώθει για χρήση.  Η τεχνική αυτή μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για ζευγάρια που θα κάνουν Σπερματέγχυση.

Β. Ασθενείς με καρκίνο μπορούν να κρυοσυντηρήσουν σπέρμα πριν υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ραδιοθεραπεία.  Στους ασθενείς αυτούς προσφέρουμε μακροχρόνια φύλαξη σπέρματος με έξοδα φύλαξης πληρωτέα ετησίως.  Όταν η θεραπεία τους ολοκληρωθεί, τους προσφέρουμε ανάλυση σπέρματος.

Γ. Πάγωμα ορχικού ιστού:  Βιοψία όρχεως μπορεί να κρυοσυντηρηθεί σε περιπτώσεις που υπάρχει καλή κινητικότητα ώριμων ή ανώριμων σπερματοζωαρίων.