Γονιμοποίηση και καλλιέργεια εμβρύων

Τα χαρακτηριστικά του σπέρματος όπως συγκέντρωση, κινητικότητα και μορφολογία, καθορίζουν ποια μέθοδος γονιμοποίησης θα ακολουθηθεί. Για τη μέθοδο IVF (κλασσική εξωσωματική ) απαιτείται η ανάλυση σπέρματος του δείγματος να πληρεί τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης (ICSI), χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το σπέρμα είναι αδύνατο. Την μέρα συλλογής των ωαρίων χρησιμοποιείται μία εκ των δύο μεθόδων.  Μετά από 20 ώρες περίπου γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί η γονιμοποίηση. Αυτό καθορίζεται από την ύπαρξη δύο προ-πυρήνων στο ωάριο, τα οποία μεταφέρουν τα χρωμοσώματα από τη μητέρα και τον πατέρα.

Σε αυτό το σημείο, τα έμβρυα παραμένουν μέσα στο εργαστήριο, χωρίς κάποια εξωτερική επαφή αφού παράγοντες όπως η υγρασία, η συγκέντρωση αερίων και η αλλαγή της θερμοκρασίας, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη τους.  Κατά την 3η ημέρα καλλιέργειας, ένας από τους εμβρυολόγους θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για την πρόοδο της ανάπτυξης των εμβρύων ημέρας 3 (που αποτελούνται από 6-8 κύτταρα), καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα κριτήρια επιλογής καλλιέργειας των εμβρύων μέχρι την 5η ημέρα. Το εμβρυϊκό γονιδίωμα ενεργοποιείται μετά το στάδιο των 6-8 κυττάρων, ως εκ τούτου και αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, η καλλιέργεια επεκτείνεται μέχρι την 5η ημέρα.  Από αυτό το στάδιο, αναγνωρίζονται και εντοπίζονται τα κατάλληλα έμβρυα για εμβρυομεταφορά.  Η μέθοδος PGD (Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση) εγγυάται τη διάγνωση των υγειών εμβρύων πριν τη μεταφορά τους στη μήτρα.

Η κάθε θÎ&micr